بایگانی

چرا فردوسی و شاهنامه او در جهان بی همتاست؟

چرا فردوسی و شاهنامه او در جهان بی همتاست؟

انگیزه در نوشتن این جستار (مقاله) اظهار نظری است که در نشستی ، از دو زبان شناس گرامی ایرانی شنیدم که این سخن را که « فردوسی آفریننده ی بزرگترین اثر حماسی جهان است » گزافه انگاشتند و تلویحا خواستار حذف آن شدند . گمان میکنم اگر این دو گرامی شاهنامه را از سر تا ته ، براستی خوانده و ...
0
پیدایش اجتماع همگرا در نیم‌سده‌ نخست برآمدن هخامنشیان

پیدایش اجتماع همگرا در نیم‌سده‌ نخست برآمدن هخامنشیان

دکتر صدرالدّین طاهریدکترای پژوهش هنر و استادیار دانشکده‌ی مرمت دانشگاه هنر اصفهان این مقاله تلاش دارد با ترسیم چهره‌ی سیاسی و نژادی غرب آسیا در نیمه‌ی ابتدایی هزاره‌ی نخست پ. م. و تغییر روابط خصمانه‌ی رایج در این دوران، با ایجاد امپراتوری هخامنشیان، به نشانه‌های ...
0
منشور کورش بزرگ و برگردان پارسی آن؛ دکتر عبدالمجید ارفعی

منشور کورش بزرگ و برگردان پارسی آن؛ دکتر عبدالمجید ارفعی

مقدمه از پرویز ناتل خانلرینوشته‌ای که به زبان بابلی نو، روی استوانه گلی در سال‌های آخر قرن نوزدهم کشف شده و متضمن فرمان کورش بزرگ(کبیر) هخامنشی هنگام تسخیر شهر بابل است، کهن‌ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ ایران و مایه‌ سرافرازی ایرانیان است.این سند تا ...
0