ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

ماموریت، هدف بنیادی یک سازمان را بیان می‌کند و به‌کوتاهی توضیح می‌دهد که چرا سازمان وجود دارد و برای رسیدن به چشم‌اندازش چه کاری انجام می‌دهد. ماموریت انجمن فرهنگی افراز را می‌توان این‌گونه تعریف نمود:

"انجمن فرهنگی افراز سازمانی‌ست مردم‌نهاد و با ساختار عضوپذیر که در حوزه ایران‌شناسی، ایران‌پژوهی، تقویت هویت ایرانی، آشناسازی با ریشه‌های فرهنگی و ملی ایران، پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی و بهسازی فرهنگی و اجتماعی برای مردم (همه ایرانیان به‌عنوان مخاطبین عام و جوانان فعال به‌عنوان مخاطبین خاص)، ایران‌دوستان و انجمن‌های ملی وبین‌المللی حوزه فرهنگی ایران تلاش می‌کند"


چشم‌انداز دورنمای سازمان را در یک افق دراز‌مدت نشان می‌دهد.  چشم‌انداز انجمن فرهنگی افراز در افق 5 ساله (در انتهای سال 1399) این‌گونه تعریف شده است:

 "انجمن فرهنگی افراز سازمانی‌ست مردم‌نهاد که در حوزه فرهنگی پیشرو بوده و در سطح ملی و فراملی شناخته‌شده می‌باشد.

ارزش‌ها بایدها و نبایدهای انجمن را مشخص می‌کند. ارزش‌ها باید شفاف، قابل‌فهم، قابل‌رویت و همسو با اهداف انجمن باشد. ارزش‌های انجمن در قالب مرام‌نامه (منشور اخلاقی) انجمن در اختیار هم‌وندان انجمن قرار خواهد گرفت.


«مرام‌نامه انجمن» دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای اصول‌ است که هم‌وندان انجمن در کنش با دیگران آن را پایه قرار داده، در رعایت آن‌ها پافشاری می‌کنند. بدون تردید پای‌بندی همه‌ی هم‌وندان در به‌کارگیری این اصول در نهادینه کردن آن در انجمن و گسترش آن به دیگران کارآمد خواهد بود. هم‌وندی در انجمن فرهنگی افراز به این معنا است که هم‌وند مرام‌نامه‌ی انجمن را باور داشته و در انجام آن بیشینه‌ی کوشش خود را به‌کار خواهد بست.

  1. پاس‌داشت راستی (راست‌گویی)

  2. پاس‌داشت تماميت ارضی و طبیعت کشور و احترام به وابستگی‌های قومی‌ ایرانیان

  3. احترام به دیگران؛ حتا مخالفانِ اندیشه‌ای

  4. پيش‌برد آرمان و هدف‌های انجمن برابر با اساس‌نامه‌ و آيين‌نامه‌‌های داخلی آن

  5. وقت‌شناسی