کارنامه

کارنامه‌ی انجمن فرهنگی افراز از سال 1380 تاکنون شامل فراز و نشیب‌های بسیاری بوده که ضمن انجام کارهای بزرگ فرهنگی و راه‌اندازی پویش‌های مردمی در راستای پاسداشت فرهنگ و تاریخ ملی ایران، نه تنها سبب رشد و توسعه فردی هم‌وندان و دوستداران انجمن شد بلکه در بهبود فرهنگ کار گروهی و تقویت جامعه مدنی ایران نیز موثر بوده است. دهه نخست انجمن، که با مشارکت بسیار و پرشور جوانان در دهه هشتاد شمسی همراه بود، پیشینه‌ی کاری انجمن را چنان پربار نمود که راه را برای توسعه سازمانی انجمن در دهه نود هموار کرد. چکیده فعالیت‌های انجمن در این دو دهه در بروشور انجمن فرهنگی افراز قابل مشاهده است. از سال 1394 و پس از گرفتن پروانه فعالیت از استانداری تهران نیز گزارش‌های عملکرد سالانه انجمن به آگاهی هم‌وندان و دوستداران انجمن رسیده است که فایل گزارش برای کاربران در دسترس است. عملکرد سال‌های پیشین نیز، به‌مرور گردآوری شده و در تارنمای انجمن به‌آگاهی دوستان رسانده خواهد شد.

گزارش عملکرد انجمن برای سال 1395

گزارش عملکرد انجمن برای سال 1396

گزارش عملکرد انجمن برای سال 1397

گزارش عملکرد انجمن برای سال 1398

گزارش عملکرد انجمن برای سال 1399

گزارش عملکرد انجمن برای سال 1400