کارگروه هنر

در حال حاضر کارگروه هنر برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی را در دستور کار خود قرار داده است. نشست‌های نمایشنامه‌خوانی در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی و تقریباً به شکل ماهانه برگزار می‌شود. جهت مشارکت در این برنامه‌ها و ارایه پیشنهادهای دیگر در این حوزه، علاقه‌مندان می‌توانند با دبیر کارگروه تماس بگیرند.

Mehdi.JPG
مهدی صفری
عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه هنر
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
mehdisafari13046@gmail.com