افرازنامه

طی این سال‌ها، انجمن فرهنگی افراز چند محصول یا خروجی ارزشمندِ ماندگار داشت که در میان آن‌ها انتشار نامه‌ی درونی انجمن فرهنگی ایران‌زمین (افراز)، با عنوانِ افراز، به سردبیریِ علیرضا افشاری، در 10 شماره شاخص‌ است؛ مجله‌ای که در شکل و شمایل و با صفحه‌آرایی‌ای حرفه‌ای ــ هر چند بر خلافِ اکثر مجله‌هایی از این دست با جلدی سیاه‌وسفید ــ سخنرانی‌های استادان در انجمن فرهنگی افراز را به گونه‌ای ویراسته، که توسط خودِ استادان بازبینی شده بود، به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشه‌ای از چیستی و هویت ایرانی را به خوانندگان معرفی می‌کرد و هم‌چنین اخبار انجمن، به دست مخاطبان می‌رساند؛ مخاطبانی که به سرعت از دایره‌ی هم‌وندان انجمن بیرون رفت و انجمن‌های همسو در سراسر ایران و نیز استادان و شخصیت‌های برجسته را پوشش داد و به این ترتیب، بسیاری را با نام و روش انجمن فرهنگی افراز آشنا ساخت و مقدمه‌ای گشت برای بسیاری از هم‌سویی‌های بعدیِ دوستداران، انجمن‌ها و شخصیت‌های ایران‌گرا.

نامه افراز شماره یک

نامه افراز شماره دو

نامه افراز شماره سه

نامه افراز شماره چهار

نامه افراز شماره پنج

نامه افراز شماره شش

نامه افراز شماره هفت

نامه افراز شماره هشت

نامه افراز شماره نه

نامه افراز شماره ده