نشان‌واره انجمن

نشان‌واره انجمن فرهنگی افرازنشان‌واره انجمن

در نگاه نخست این نشان‌واره (لوگو)، به گونه‌ای طراحی شده است که «برافراشته شدن» و «برپایی» را که از نام انجمن(اَفراز) برمی‌آید، به نمایش بگذارد.

دیگر نکته‌ای که در همان نگاه به چشم می‌آید، شباهت طرح به یکی از برجسته‌ترین سبک‌های معماری ایرانی، یعنی سقف‌های ضربی و برج‌هاست که به ویژه در ساخت مهرابه‌ها و عبادت‌گاه‌های ایرانی به کار رفته است.

در درجه دوم تلاش شده است مهم‌ترین نماد‌های فرهنگ ایران‌زمین در طرح، تا آن‌جا که امکان آن باشد و به زیبایی طرح و همچنین خوانایی عنوان یاری رساند، به کار رود.

نخستین نماد، ستون‌های تخت جمشید و سر‌ستون‌های آن است که اصلی‌ترین نماد دوران تاریخی ایران هستند. از این رو که برپایی آنان، پس از گذشت نزدیک به 2500 سال، زنده بودن فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن را می‌رساند.

نماد دوم خورشید است که کهن‌ترین نشان ایرانی است: خورشید که مظهر نور، زندگی و گرماست، و تاریکی و سرما، مظاهر پلیدی را نابود می‌کند. پرتو‌های خورشید به شمار هفت است؛ عددی که نزد ایرانیان ارجمند است (از هفت پله مهری، برای رستگاری انسان، تا هفت مرحله عشق در منطق‌الطیر و شاید هفت‌خوان رستم).