d17d360a-5c05-40c2-95f1-ca7d8869bc6e 53 نفر

  • 53 نفر
abstract

گزیده‌ای از کتاب ۵۳ نفر اثر بزرگ علوی

سخت‌ترین مصائب را می‌توان تحمل کرد. ولی چیزی که در زندان غیرقابل تحمل بود و اگر هر روز هم، هر ساعت هم، تکرار می‌شد، باز درد شدیدی در درون ما ایجاد می‌کرد، توهین بود.
*
این رفتار آژان‌ها با زندانیان یک علت مادی و اجتماعی نیز داشت، چه کسانی در دوره‌ی سیاه آژان می‌شدند؟ آن‌هایی که در زندگی معمولی هیچ کار دیگری از دستشان بر نمی‌آمد، آن‌هایی که به کار تن نمی‌دادند. این‌ها مردمان تو سری خورده‌ای بودند و فشار زندگانی روز به روز آن‌ها را تو سری خورتر می‌کرد. از این جهت نادانسته انتقامی در دل آن‌ها از اجتماعی که بدین روزشان انداخته‌بود، ایجاد شده بود و چون قدرت نداشتند که از اجتماع انتقام بکشند، دق دلی خود را سر کسانی که اوضاع و احوال دوره سیاه زیر دست آن‌ها کرده بود، در می‌آوردند.

شناسه تلگرام دبیر کارگروه برای تماس:
@SarehMi

واژگان کلیدی

دیدگاه خود را بنویسید