cbeb3b70-87b8-43ff-830f-6a3a1b1b0a1c شاهنامه‌خوانی دختران انجمن شاهنامه‌خوانی گنزک

  • شاهنامه‌خوانی دختران انجمن شاهنامه‌خوانی گنزک
  • 68309.jpg
  • 74868.jpg
  • 81395.jpg
  • 85455.jpg
  • 90525.jpg
abstract

شاهنامه‌خوانی دختران انجمن شاهنامه‌خوانی گنزک در مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی که توسط نمایندگی انجمن در استان آذربایجان غربی در روز پنج‌شنبه مورخ 27 اردیبهشت‌ماه 1403 برگزار شد

دیدگاه خود را بنویسید