کارگروه اجتماعی

به‌دنبال اعتراض‌های مردمیِ گسترده و سراسری که در نیمه دوم سال 1401 در ایران آغاز شده بود و هم‌چنین با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی و نقدها و اعتراض‌های جاری در جامعه، شماری از هم‌وندان خواهان نقش‌آفرینی بیشتر انجمن در برابر این رویدادها شدند. انجمن فرهنگی افراز به سببِ رویکرد ملی‌گرایانه‌ی خود و هم‌سو با موضوع به‌سازیِ فرهنگی و اجتماعی مندرج در ماده‌ی ۹ اساس‌نامه‌ی انجمن، در پاسخ به این دغدغه‌ها کارگروه اجتماعی را ایجاد نمود تا هم‌وندانی که در این زمینه خواهان گفت‌وگو هستند در آن به تبادل آرا بپردازند و ضمن بهره بردن از نظرهای استادان و کارشناسان مرتبط بر آگاهی خود از چگونگی پیشرفت و بهبود کشور بیفزایند.

sarah.jpg
سارا سجادی‌نائینی
دبیر کارگروه اجتماعی
کارشناسی‌ ارشد علوم اجتماعی
sarasadjadi@yahoo.com