هزاره بین المللی خواجه نظام الملک طوسی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از انجمن ها و نهادهای فرهنگی برگزار می گردد

امسال هزارمين سال تولد خواجه نظام الملک طوسی سياست مدار، اندرزنامه نويس و اديب ايران است. اگر هر کشوری يک هويت رساله ای انديشه ای، در باب مملکت داری و حکومت مندی ارائه کرده است که قابليت تدريس و تفسير در سطح بين الملل را دارا است (به عنوان مثال، لوياتان هابز نماينده انگلستان، شهريار ماکياول نماينده ايتاليا، روح القوانين منتسکيو نماينده فرانسه، فن جنگ سان تزو نماينده چين باشد) نماينده ايران رساله فارسی سيرالملوک به قلم وزير خردمند ايران خواجه نظام الملک است. 
نظام الملک می نويسد: "و هيچ پادشاهی و خداوند فرمانی را از داشتن و دانستن اين کتاب چاره نيست خاصه در اين روزگار که هر چند بيشتر خوانند ايشان را در کارهای دينی بيداری بيشتری افزايند و در احوال دوست و دشمن ديدارشان بهتر درافتد و روش کارها و راه تدبيرهای صواب بر ايشان گشاده شود و ترتيب و قاعده درگاه و بارگاه و ديوان مجلس و ميدان و اموال و معاملات و احوال لشکر و رعيت برايشان روشن شود و هيچ چيز در همه مملکت از دور و نزديک و از بسيار و اندک پوشيده نماند" (سيرالملوک:30).
 
در اين راستا گروه علوم سياسی دانشگاه فردوسی مشهد قصد دارد همايشی بين المللی با عنوان هزاره خواجه نظام الملک طوسی (آبان ماه 1397) در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کند. در اين همايش مقاله هاي پژوهشگران به زبان های فارسی، عربی و انگليسی مورد پذيرش قرار می گيرد. در سی آبان ماه 1397 همايش با سخنرانی ها، رونمايی از کتاب و تمبر خواجه نظام الملک طوسی برگزار می گردد.
 
محورهای همايش عبارتند از:
نسخه شناسی، تصحيح و ترجمه سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
ويژگی های نثر در سير الملوك خواجه نظام الملك طوسی از منظر ادبی و زبان شناسی
مفاهيم، نظام انديشه گانی، منطق، معرفت شناسی سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
نظاميه ها، آموزش، سازوبرگ فرهنگی، رابطه دين و دولت در سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
سنت فکری اندرزنامه نويسی در سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
سبک تاريخ نويسی و ويژگی های تاريخی سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
ساخت دولت و حکومت مندی در سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
وزارت، سفارت، قضاوت در سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
امور لشکری، کشوری و اقتصادی در سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
مردم، اجتماعيات، طبقات جامعه و زنان در سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
مبانی، ريشه های فکری و ميراث خواجه نظام الملک طوسی
 

 
دبيرخانه: دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصاد طبقه همکف اتاق همايش ها کد پستی: 9177948951
تلفن دبيرخانه: 05138804204
ادرس وبگاه همايش هزاره خواجه نظام الملك: Ickhajenizam.um.ac.ir
ادرس ايميل همايش:Ickhajenizam@um.ac.ir
دبير علمی همايش بين المللی هزاره خواجه نظام الملک: روح اله اسلامی

دیدگاه‌ خود را بیان کنید