برای اولین بار در انجمن فرهنگی افراز، کارگاه تاریخ ایران در دوره اسلامی برگزار می‌شود

کارگاه تاریخ ایران در دوره اسلامی برگزار می‌شود.

یکشنبه‌ها ساعت 17:30

آموزگار: بهرام روشن‌ضمیر

هماهنگی و ثبت نام: 09375796343

 


دیدگاه‌ خود را بیان کنید