کارگروه کتاب‌خوانی

کارگروه کتاب‌خوانی

1- مطالعه کتاب (بطور میانگین هر ماه یک کتاب)
2- تشکیل جلسه نقد و بررسی با حضور اعضا به این ترتیب که هموندان عضو کارگروه در جلسه ای نقطه نظرات خود را درباره روایت قصه، موضوع کتاب، نویسنده، نقاط ضعف و قوت جمعبندی و نیز جملات منتخبی از متن کتاب را طی جلسه بحث و گفتگو می کنند.
3- تصمیم گیری درباره موضوعات کتاب‌های آتی
4- بهرهگیری از نظرات استادان راهنما، استاد مصطفی ملکیان و به‌ویژه دکتر علی فردوسی از طریق برگزاری نشست و همچنین مکاتبه از طریق ایمیل

دبیر کارگروه

امیر همایون مکتبی

دبیر کارگروه کتاب‌خوانی

کارشناسی اقتصاد صنعتی

09126124329

hmctabi@gmail.com