ساختار سازمانی

ساختار سازمانی و ارکان انجمن

برابرِ اساس‌نامه، انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و بازرس است. مهم‌ترین رکن انجمن مجمع عمومی است که با حضور همه‌ی هم‌وندان یک بار در سال برگزار می‌شود. در مجمع عمومی درباره مهم‌ترین مسائل انجمن تصمیم‌گیری شده، هم‌چنین گزارش عملکرد هیأت‌مدیره خوانده شده و به پیشنهادها و نقدهای هم‌وندان رسیدگی می‌شود. اعضای هیأت‌مدیره که شورای مرکزی انجمن را تشکیل می‌دهند، به‌مدت دو سال و بازرس به‌مدت یک‌سال در نشست‌های سالانه‌ی مجمع عمومی به‌دستِ هم‌وندان انجمن گزینش می‌شوند. هم‌چنین انجمن دارای شورای مشورتی است که از هموندان قدیمی، دبیران و بازرسان پیشین انجمن تشکیل یافته و به‌عنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن، یاری‌رسانِ هم‌وندان شورای مرکزی است. ساختار اجرایی انجمن شامل کارگروه‌هایی‌ است که در راستای هدف‌های انجمن فعالیت می‌کنند. شورای مرکزی انجمن تشکیل شده است از همه اعضای هیات مدیره بعلاوه دبیران کارگروه‌هایی که عضو هیات مدیره نیستند. شورای مرکزی شخصی را از بین خود به‌عنوان دبیر انجمن یا همان مدیرعامل انتخاب می‌کند. دبیر انجمن (مدیرعامل) بالاترین مقام اجرایي انجمن است و در حدود اختیاراتي که از طرف هیأت‌مدیره و اساس‌نامه به وی واگذار شده است نماینده‌ی آن محسوب می‌شود.

ساختار سازمانی انجمن

در راستای برآورده کردن هدف‌های انجمن، کارگروه‌ها ایجاد شده‌اند. اگرچه برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی همسو با این هدف‌ها، امکان تعریف طرح‌های مستقل نیز وجود دارد. در حال حاضر کارگروه‌های فعال انجمن عبارت است از کودک و نوجوان، ادبی، کتابخوانی و هنر.