سازمان‌های مردمی که به کوتاهی ان‌جی‌او (Non Governmental Organization) شناخته می شوند، سازمان‌هایی هستند با شخصیت حقوقی خودگردان و ناسودبر (غیرانتفاعی) که برای انجام کوشش‌های خودخواسته و بر پایهٔ قانون‌مندی و اساس‌نامهٔ مدون و رعایت مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کنند. پس مشخصات آنها را می‌توان این‌گونه برشمرد:

  • دارا بودن اساس‌نامهٔ مدون (که بر دست بنیادگذاران تهیه شده و مورد تایید مجمع عمومی سازمان قرار گرفته باشد و تنها با تصویب همین مجمع دگرگون‌پذیر باشد)؛
  • نادولتی بودن (دارای استقلال در سه مرحلهٔ بنیاد، مدیریت و بودجه)؛
  • ناسودبر بودن (به آن معنا نیست که سازمان‌های نادولتی فعالیت‌های درآمدی انجام نمی‌دهند بلکه هم‌وندان تشکل از برای فعالیت‌های آن، سود دریافت نمی‌کنند و درآمدهای سازمان دوباره صرف دست‌یابی به هدف‌ها و اجرای برنامه‌های آن می‌شود).

لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.