آشناسازی و آموزش نسل جوان با تاریخ و ادب و هنر و دیدنی‌های ایران‌زمین. و مراد از ایران‌زمین، گسترهٔ فرهنگی ایران بوده و محدود به مرزهای سیاسی ایران کنونی نمی‌شود. به عبارت دیگر می توان آن را حوزه‌های برپایی جشن نوروز دانست.

  • پژوهش برای روشن‌سازی گوشه‌های تاریک تاریخ و فرهنگ و هنر ایران با تأکید بر استوارسازی وحدت ملی.

لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.