فرهنگسرای ابن سینا و انجمن فرهنگی ایران زمین برگزار میکنند

نگاهی بر تاریخ و تمدن ایران باستان

نشست نخست: هخامنشیان

سخنران: بهرام روشن ضمیر
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۶
نشانی: شهرک غرب، خ ایران زمین، فرهنگسرای ابن سینا
ورود برای همگان آزاد است