گروه گردشگری انجمن افراز برگزار میکند

تور یکروزه آبشار شاهاندشت
به فرخندگی جشن تیرگان
آدینه ۹ تیر ۱۳۹۱

هزینه ۲۲ هزار تومان
نام نویسی ۰۹۱۲۵۰۹۹۲۵۶  رضایی

مهلت نام نویسی ۳۱ خرداد

http://img.mantimag.com/images/18487903378766879026.jpg

http://img.mantimag.com/images/65067090530865650195.jpg

http://img.mantimag.com/images/03627627830961423976.jpg