مجمع همگانی پایان سال ۱۳۹۰ انجمن فرهنگی ایران زمین – افراز برگزار میشود

این مجمع به منظور شنیدن گزارش کار شورای مرکزی و بازرسی سال جاری و تعیین تکلیف شورای مرکزی و بازرسی سال ۱۳۹۱ در عصر روز آدینه ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ برگزار میشود.

هموندان پیوسته انجمن در این مجمع شرکت کرده و دارای حق رای برای انتخابات و تصمیمات خواهند بود.