نشست رونمایی و نقد کتاب حافظ؛ روح ایرانی - دکتر محمد جواد اعتمادی